Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2015

14.10.2014

Níže uvádíme přehled vybraných změn v zákoně o daních z příjmů v roce 2015 ve verzi schválené Poslaneckou sněmovnou:

 

    SLEVY NA DANI

 

 • Daňová sleva na druhé dítě bude zvýšena o 2 400 Kč / rok a na třetí dítě o 3 600 Kč / rok

   

 • Bude zavedena nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky a to ve výši skutečných nákladů, maximálně lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy (pokud se výše minimální mzdy nezmění opět v průběhu roku 2015, pro rok 2015 bude možné uplatnit novou roční slevu na dani ve výši až 9 200 Kč).

   

 • Základní slevu na poplatníka (ročně 24 840 Kč) budou moci opět využít i osoby pobírající starobní důchod. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu a následných vyjádření Generálního finančního ředitelství mohou důchodci uplatnit základní slevu na poplatníka již za rok 2014 a zpětně také za rok 2013.

   

  OSVOBOZENÉ PŘÍJMY

   

 • Osvobozeným příjmem budou u zaměstnanců pouze ty příspěvky zaměstnavatele, které se budou hradit na soukromé životní pojištění, nikoliv částky určené k investování. Fyzické osoby nebudou mít možnost si odečíst částky, které byly zaplaceny na soukromé životní pojištění určené k investování.

   

 • Osvobozen bude majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše 300 000 Kč od téhož zaměstnavatele. Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, se vypočte jen z částky přesahující stanovený limit a bude zdaněn jako příjem ze závislé činnosti.

   

 • Bude osvobozen bezúplatný příjem v podobě bezúplatně získaného majetkového prospěchu (z bezúročných zápůjček, z výpůjček a z výpros), pokud v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. 

   

 • Poplatník daně z příjmu fyzických osob, který obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a zároveň je vyšší než 5 mil. Kč., je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně a to ve lhůtě podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. V případě, že bude mít poplatník daňového poradce, lhůta pro oznámení se prodlužuje stejně jako pro podání daňového přiznání. Pokud nebude oznámení podáno, může být poplatníkovi uložena pokuta až do výše 15 % z neoznámeného příjmu.

   

  OSTATNÍ VYBRANÉ ZMĚNY

   

 • Absolutní výše výdajů při uplatňování výdajů paušálem bude omezena i u zemědělského podnikání na 1 600 000 Kč / rok a u podnikání na základě živnostenského zákona na 1 200 000 Kč / rok.

   

 • Od roku 2015 nebude možné autorské honoráře do 10 000 Kč / měsíc, ze kterých byla sražena srážková daň, započíst do daňového přiznání. Nebude tedy možné započíst ani sraženou daň.

   

 • V případě příjmu ze závislé činnosti zdaněném srážkou daně, který zaměstnanec na základě svého rozhodnutí zahrne do základu daně, se příslušný příjem započítá do zákonného limitu 840 tis. Kč pro zdanění pravidelně vyplácených důchodů a penzí.

   

 • Dochází ke změně pojmu v dodanění vozidla ke služebním účelům. Za příjem zaměstnance bude považována částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel poskytnutých (dříve pojem použitých) pro služební i soukromé účely. Rozhodující tedy bude to, zda vozidlo bylo v daném měsíci zaměstnanci zaměstnavatelem poskytnuto.

   

 • Nově bude muset mzdový list pro účely daně obsahovat i údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

   

 • Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely stanovení solidárního zvýšení daně snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně z příjmů ze zaměstnání.

   

 • Daňové přiznání bude mít povinnost podat pouze poplatník, kterému se zvýšila daň za zdaňovací období o solidární zvýšení daně (tedy součet jeho dílčích základů daně z příjmů ze zaměstnání a samostatné činnosti přesáhl 48násobek průměrné mzdy). Tato povinnost nově nevznikne poplatníkovi, kterému se např. v 1 měsíci zvýšila záloha na daň z příjmů o solidární zvýšení daně (např. z titulu vyplacení ročních prémií či odstupného), ale jeho celkový roční příjem nepřesáhl 48násobek průměrné mzdy.

   

 • Pokud podá poplatník přiznání k dani z příjmů fyzických osob opožděně, přičemž jeho dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, bude vyšší než 50 % celkového základu daně, sníží se mu pokuta za opožděné podání daňového přiznání na desetinu. 

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství