Novela zákona o DPH od roku 2015

30.12.2014

V roce 2015 vejde v účinnost i poslední ze tří novel zákona o DPH, kterou prezident podepsal 22.12.2014. Všechny tři níže uvedené novely zákona o DPH obsahují mnoho nových ustanovení, jejichž výklad bude zřejmě problematický.

 

Zde uvádíme stručný přehled těchto novel a vybrané obecné informace:

 

1) O novele zákona o DPH,  zákon č. 196/2014 Sb., zavádějící mimo jiné zvláštní režim jednotného správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných jsme Vás informovali v naší novince dne 20.11.2014.

 

2) Novela zákona o DPH, zákon č. 262/2014 Sb., zavádí, vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Tato druhá snížená sazba bude uplatněna na vybrané položky zboží, které budou obsahem přílohy č. 3a k zákonu o DPH. Obecně se jedná o nenahraditelnou dětskou výživu, knihy a léky.

 

V této souvislosti bude s účinností od 1. 1. 2015 k dispozici nový tiskopis přiznání k DPH s minimálními změnami oproti tiskopisu stávajícímu. Struktura přiznání zůstává zachována, obsah jednotlivých kolonek není měněn či rozšiřován. Zdanitelná plnění s výše zmiňovanou druhou sníženou sazbou budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH.

 

3) Třetí novela zákona o DPH (poslanecký tisk č. 291 a senátní tisk č. 380) zavádí např. :

- rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na další druhy zboží,

- elektronickou záznamní povinnost (kontrolní výkaz) s účinností od roku 2016,

- odstranění některých výkladových nejasností z oblasti nemovitostí.

 

Režim přenesení daňové povinnosti ukládá povinnost přiznat daň příjemci plnění na místo poskytovatele. Nové směrnice Rady č. 2013/43/EU a č. 2013/42/EU umožňují členským státům volitelný a dočasně používaný režim přenesení daňové povinnosti při dodání některého zboží či poskytnutí některých služeb. Jejich smyslem je poskytnout účinný nástroj proti daňovým podvodům v oblasti DPH.

 

Vláda může nařízením vybrat z množiny plnění uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH některé položky a stanovit povinnost uplatnění režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce.

 

Dne 22.12.2014 bylo vládou přijato první nařízení v tomto smyslu s nabytím účinnosti od 1.1.2015. Nařízení zavádí režim přenesení daňové povinnosti např. na dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, obilovin a technických plodin, dodání kovů, včetně drahých kovů. Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.

 

Zavedení elektronické záznamní povinnosti s odloženou účinností od 1.1.2016 zakládá povinnost pro každého plátce předkládat tzv. kontrolní výkaz. Zjednodušeně řečeno se jedná o seznam všech přijatých a vydaných daňových dokladů s příslušnými údaji jako např. DIČ, číslo dokladu, DUZP, základ daně, sazba daně atd.

 

Na základě výše uvedených novel nezačnou platit ustanovení přijatá v předchozích letech týkající se jednotné sazby DPH či snížení limitu pro vznik plátcovství z 1mil. Kč na 750tis. Kč, ke kterému mělo dojít od roku 2015.

 

Bližší informace Vám rád poskytne Radoslav Harnol, e-mail: r.harnol(at)harnol.cz.

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství