Identifikačné číslo právneho vzťahu

Aktualizace: led 22

Schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2021 prináša zmenu pri registrácii zamestnancov prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO), ako aj pri vykazovaní údajov o zamestnancoch na prílohách Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV) alebo Výkazu poistného a príspevkov (VP). Zamestnávateľ má novú povinnosť - uvádzať a identifikovať zamestnanca pomocou identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV). Sociálna poisťovňa má taktiež novú povinnosť - oznamovať IČPV zamestnávateľovi. Ide o jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah - rolu. Povinnosti Sociálnej poisťovne voči zamestnávateľom:

  • najneskôr do 31. januára 2021 Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľom IČPV zamestnancov, ktorí sú k 1. januáru 2021 v právnom vzťahu k zamestnávateľovi a zamestnávateľ ich z tohto dôvodu prihlásil pred 1. januárom 2021 do registra;

  • pri právnych vzťahoch zamestnancov, ktoré nahlásil zamestnávateľ po 31. decembri 2020, oznámi Sociálna poisťovňa IČPV zamestnávateľovi bezodkladne.


Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni: - uvádzať IČPV na RLFO, MV a VP bude povinné pre všetky poistenia (právne vzťahy), ktorým boli pridelené a oznámené IČPV

  • povinné uvádzanie IČPV pre RLFO pre vyššie uvedené situácie bude od momentu zobrazenia / oznámenia IČPV prostredníctvom systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne (ďalej len „SES“). Predpoklad zobrazenia IČPV je začiatkom januára 2021.

  • povinné uvádzanie IČPV pre MV bude za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane)

  • povinné uvádzanie IČPV pre VP bude za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane) a len za riadky prílohy s obdobím od 01/2021 a vyššie.

Spôsob oznámenia IČPV v SES Pridelené IČPV bude zobrazené ako aj v prehľade „Prehľad - Registračný list fyzickej osoby “ ihneď po spracovaní RLFO v cieľovom informačnom systéme, tak aj s časovým odstupom maximálne 24 hodín v prehľade „Register“. Zobrazením IČPV v uvedených prehľadoch sa rozumie jeho pridelenie ako aj oznámenie. Okrem oznámenia momentu začiatku zobrazenia IČPV bude zaslaná informácia všetkým zamestnávateľom aj formou správy v časti „SPRÁVY“, ktorá je dostupná v hornom menu po prihlásení do SES. Bude obsahovať oznámenie o začiatku zobrazenia, nie konkrétne pridelené IČPV. Sociálna poisťovňa odporúča zamestnávateľom v časti „NASTAVENIA“ kontrolu zadaného e-mailového kontaktu a prípadne jeho doplnenie - po prijatí správy zasiela SES automatický notifikačný e-mail o prijatí novej správy. Zdroj: Portál služieb Sociálnej poisťovne- https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/