top of page

Novela zákoníku práce

Rádi bychom Vás tímto informovali, že dne 12.9.2023 proběhlo opětovné projednání novely zákoníku práce Poslaneckou sněmovnou, poslanci novelu schválili bez pozměňovacích návrhů Senátu.


Protože novelu 17.9.2023 potvrdil svým podpisem prezident, 19.9. 2023 byla novela vyhlášena ve Sbírce zákonů a nabude tak účinnosti od 1.10.2023.

Novela zákoníku práce reflektuje zejména požadavky Evropské unie na sjednocení podmínek pracovního trhu.


Níže naleznete shrnutí nejdůležitějších bodů:


Práce na dálku


V případě, že povaha práce umožňuje výkon na dálku, je nutné, aby zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřel písemnou dohodu o výkonu práce na dálku. Tato dohoda by měla být doplněna interní směrnicí s bližšími podmínkami.


Zákoník práce nám také nově uvádí možnosti náhrady nákladů u práce na dálku.


Zaměstnavatel může proplácet skutečné náklady prokázané zaměstnancem, paušální částku náhrady nákladů vyčíslených za hodinu práce a může také stanovit, že zaměstnancům náhrady náklady nepřísluší.


Určitá skupina zaměstnanců (těhotné ženy, rodiče pečující o dítě do 9 let či zaměstnanci pečující o jinou osobu) má právo o práci na dálku požádat a pokud jim zaměstnavatel nevyhoví, musí své zamítnutí zdůvodnit.


Pokud zaměstnavatel nesplní podmínky stanovené zákoníkem práce může mu být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 300 000 Kč.


Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr


Nově bude třeba, aby zaměstnavatel rozvrhl směny při výkonu práce na základě dohod a zaměstnance s tímto rozvrhem seznámil nejpozději 3 dny před začátkem směny, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.


Novela zavádí nárok na příplatky za práci ve svátcích, v noci a o víkendech také pro zaměstnance pracujících na základě dohod.


Požádá-li zaměstnanec, jehož právní vztahy založené dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti v předchozích 12 měsících v souhrnu u tohoto zaměstnavatele trvaly po dobu nejméně 180 dní, písemně zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď.


S účinností od 1.1.2024 budou mít také zaměstnanci pracující na dohodu nárok na dovolenou.


Pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně a budou prověřovány stejné podmínky jako u pracovního poměru, tedy odpracování minimálně 4 týdnů a 80 hodin – tím vznikne nárok na 1,5 hodiny dovolené za 1 odpracovaný týden.


Dále bude třeba dodržovat informační povinnost dle §77a.


Rodičovská dovolená


Nově musí zaměstnanec podat písemnou žádost alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou, nebrání-li tomu vážné důvody na jeho straně; žádost musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené.


Komunikace elektronickou formou


Zákoník práce nově umožní doručovat písemnosti také elektronickou formou.


K tomuto způsobu doručování je třeba, aby zaměstnanec udělil souhlas v samostatném písemném prohlášení, v němž uvede elektronickou adresu pro doručování, která není v dispozici zaměstnavatele, tedy soukromou emailovou adresu.


I v případě doručení elektronickou formou se můžeme setkat s případnou fikcí doručení.


Písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí zaměstnanec zaměstnavateli datovou zprávou.


Jestliže zaměstnanec převzetí písemnosti nepotvrdí ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího dodání, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty.


Informování o obsahu pracovního poměru (§37 a §37a) a informování o obsahu právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (§77a a §77b)


Novela zákoníku práce rozšířila seznam práv a povinností, o kterých musí zaměstnavatel zaměstnance informovat při vzniku pracovního poměru, pokud tyto informace nejsou součástí pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (například informace o orgánu sociálního zabezpečení).


Mimo rozšíření informací se také zkrátila lhůta pro předložení informací z jednoho měsíce na 7 dnů od vzniku pracovního poměru.


 

Nyní doporučujeme zkontrolovat a případně doplnit Vaše interní směrnice, informované souhlasy a další interní dokumentaci, aby veškeré požadavky novely zákoníku práce byly splněny.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

S účinností od 1. července nastalo rozšíření poskytnutí nepeněžního příjmu ve formě motorového vozidla zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely. Dle Zákona o daních z příjmů § 6 odst. 6 poskytuje

bottom of page