Paušální daň

Aktualizace: led 5

S účinností od 1.1.2021 je do zákona o daních z příjmů přidán nový institut tzv. paušálního režimu. Dle Finanční správy je hlavním důvodem zjednodušení administrativy pro část poplatníků.

Poplatníkem v paušálním režimu se může stát fyzická osoba, která:

 • je osobou samostatně výdělečně činnou

 • není plátcem DPH a nemá povinnost se k DPH registrovat (může být identifikovanou osobou pro účely DPH)

 • není společníkem v.o.s. ani komplementářem k.s.

 • není vůči ní zahájeno insolvenční řízení

 • v předchozím roce neměla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti přesahující 1 000 000 Kč (nezapočítávají se příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, ani příjmy, ze kterých je vybírána srážková daň)

 • k 1.1. nemá příjmy ze zaměstnání s výjimkou příjmů, z nichž je vybírána srážková daň (DPP do 10 000 Kč / měsíc a DPČ/pracovní poměr do 3 000 Kč / měsíc; obojí bez podepsaného prohlášení poplatníka)

Podmínkou je, že tato fyzická osoba podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu nejpozději v poslední den lhůty. Lhůta je obecně do 10.1. daného kalendářního roku. 10.1.2021 připadá na neděli, pro rok 2021 je tedy posledním dnem lhůty pondělí 11.1.2021.


Poplatník, který teprve zahajuje podnikatelskou činnosti, musí oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně do dne zahájení této činnosti.

Uvedené lhůty není možné nijak prodloužit.

VÝHODY PAUŠÁLNÍHO REŽIMU

 • poplatník místo standardních plateb zvlášť na důchodové pojištění (ČSSZ), zdravotní pojištění (zdravotní pojišťovna) a příp. daně z příjmů fyzických osob (FÚ) platí 1 měsíční částku na účet finančního úřadu, která je stejná po celý rok. V roce 2021 se bude jednat o částku 5 469 Kč / měsíc.

 • pokud poplatník splní všechny podmínky, po skončení roku:

 1. již není povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob na FÚ ani přehledy OSVČ na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

 2. nevznikají přeplatky ani nedoplatky na dani z příjmů fyzických osob nebo důchodovém/zdravotním pojištění

 • některým poplatníkům se paušální režim vyplatí i finančně – na pojistném a dani mohou ušetřit i desetitisíce Kč ročně. Jedná se zejména o poplatníky s příjmy z podnikání těsně pod hranicí 1 000 000 Kč / rok, s minimálními výdaji na podnikání a bez daňových úlev, které by mohli uplatnit (hypotéka, děti, manžel/ka bez příjmů atd.)

NEVÝHODY PAUŠÁLNÍHO REŽIMU

 • poplatník si nemůže uplatnit výdaje ani jakákoli daňová zvýhodnění ani slevy na dani. Paušální režim se tak nevyplatí finančně každému, ale jen poplatníkům s dostatečně vysokým příjmem, s minimálními výdaji na podnikání a obecně bez uplatnitelných daňových výhod (hypotéka, děti manžel/ka bez příjmů atd).

 • poplatníci s vyššími základy daně musí počítat s tím, že částka připadající na důchodové pojištění je pouze o 15 % vyšší než minimální pojistné. Na důchod se jim tak může započítat nižší vyměřovací základ než kdyby v paušálním režimu nebyli. Rozdíl v měsíční částce důchodu je ale obecně menší (i násobně) než rozdíl v pojistném, které poplatník ušetří.

Pokud poplatník zjistí, že nesplňuje podmínky, nebo že přestal být poplatníkem v paušálním režimu, má povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně do 15 dnů. Následně mu může vzniknout povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a příp. i přehledy OSVČ.