top of page

Rozhodování o promíjení pokuty za neoznámení osvobozených příjmů správcem daně

Poplatník, fyzická osoba, má povinnost podat oznámení, pokud realizoval osvobozený příjem, který přesahuje částku 5 mil. Kč. Oznámení musí být podáno nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž poplatník příjem obdržel dle § 38v Zákona o daních z příjmů (ZDP).


V oznámení je poplatník povinen uvést:

  • Výši příjmů,

  • Popis okolnosti nabytí příjmu,

  • Datum, kdy příjem vznikl.

Při nesplnění této povinnosti vzniká povinnost dle § 38w ZDP uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu fyzických osob ve výši:

  • 0,1 % částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,

  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě, co byl k tomu vyzván,

  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Zákon ale dává možnost správci daně zcela nebo zčásti takovou pokutu prominout, za splnění určitých podmínek.


Takové podmínky mohou být:

  • Nepříznivý zdravotní stav poplatníka znemožňující splnění povinnosti oznámit osvobozený příjem;

  • Stižení poplatníka živelní pohromou;

  • Podání oznámení bez výzvy správce daně do 150 dnů po uplynutí původní zákonné lhůty;

  • Podání oznámení na výzvu správce daně do 120 dnů po uplynutí původní zákonné lhůty.

Procentuální prominutí výše pokuty je vyčísleno v procentech mezi 90–100 %.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

S účinností od 1. července nastalo rozšíření poskytnutí nepeněžního příjmu ve formě motorového vozidla zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely. Dle Zákona o daních z příjmů § 6 odst. 6 poskytuje

Evropský parlament rozhodl o prodloužení článku 199a a 199b Směrnice o DPH (Směrnice 2006/112/ES) do 31. prosince 2026. Původní termín byl do konce června tohoto roku, kdy měl nastat tzv. konečný syst

bottom of page