Plnění povinného podílu OZP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,

b) odebíráním výrobků nebo služeb,

c) odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).


Plnění povinného podílu, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února roku následujícím po roce, ve kterém povinnost plnění vznikla.


Informace pro poskytovatele náhradního plnění


V polovině října 2019 byl nahrazen Portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená změnu v používání aplikace Evidence náhradního plnění určené pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce a pro odběratele náhradního plnění.


Nyní jsou doklady zadávány do nové aplikace náhradního plnění umístěné na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/evidence-nahradniho-plneni. Faktury zadané do předchozí Evidence náhradního plnění byly automaticky migrovány do aplikace.


Zdroj:

Úřad práce ČR, 11.10.2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1.11.2019

Spojte se s námi

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
142 00 Praha 4

IČO : 24666793
DIČ : CZ24666793

Společnost je zapsaná u RS v Praze, oddíl C, spisová značka 164615.

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.