Legislatívne zmeny platné od 1. 1. 2021

 • Výška mzdových príplatkov – dňa 20. 10. 2020 bola schválená novela č. 294/2020 Z. z. zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, na základe ktorej bol upravený automat na určenie mesačnej minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok. Minimálna mzda sa na rok 2021 zvyšuje na čiastku 623 € a 3,580 €/hodina.

 • Minimálne mzdové nároky – od 1. 1. 2021 je v súlade s § 120 ods. 4 novely Zákonníka práce suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy.

 • Od 1.1.2021 platí, že suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy mesačného minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň, napr. pre 2. stupeň sa určí nasledovne: 739 : 174 = 4,24712 => 4,247 €. Takto určená suma sa od 1. 1. 2021 zaokrúhli na tri desatinné miesta.

 • Minimálne mzdové príplatky – počnúc 1. 1. 2021 dochádza k zmene a mzdové príplatky za vykonanú prácu sa stanovujú pevnou sumou, napr. základný príplatok za hodinu práce v sobotu už nebude stanovený ako 50% z minimálnej hodinovej mzdy, ale sa určí pevnou sumou 1,79 €. Nemení sa len spôsob výpočtu príplatku za prácu nadčas a za prácu vo sviatok, nakoľko naďalej sa tieto plnenia určia ako príslušné % zo sumy priemerného hodinového zárobku zamestnanca.

 • Štátny sviatok – zoznam piatich štátnych sviatkov na Slovensku sa od 1.1.2021 rozširuje o šiesty sviatok, ktorý bol do 31.12.2020 pamätný deň. Ide o 28. október, Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Na pracovnoprávne účely sa tento deň sviatku nebude považovať za deň pracovného pokoja a ani za sviatok. Pôjde o bežný pracovný deň. To znamená, že ak zamestnanec bude napr. v deň 28.10. pracovať, nárok na príplatok za prácu vo sviatok mu nevznikne.

 • Identifikačné číslo právneho vzťahu – od 1. 1. 2021 SP zavádza identifikačné číslo právneho vzťahu. Sociálna poisťovňa pridelí IČPV zamestnanca a sprístupní ho zamestnávateľovi bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Od sprístupnenia IČPV je zamestnávateľ povinný uvádzať toto číslo pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

 • Oznamovanie PN, OČR, materského Sociálnou poisťovňou - ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznámiť za zamestnanca zmenu priezviska, mena, miesta trvaléhopobytu, zmenu stavu,okrem zamestnancov, ktorí nemajú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt. Ruší sa povinnosť oznámiť začiatok a koniec materskej a rodičovskej dovolenky. Povinnosť oznámiť prerušenie poistenia pri rodičovskej dovolenke tým nie jedotknuté.

 • Nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť – sa ruší od 1. 1. 2021. Naposledy sa uplatní v RZD alebo DP za rok 2020. V RZD alebo DP za rok 2020 je možné použiť aj preukázateľne zaplatenú úhradu za kúpeľnú starostlivosť, ktorá je realizovaná na prelome rokov 2020/2021, ak aspoň jeden kalendárny deň bola kúpeľná starostlivosť poskytovaná v zdaňovacom období 2020.

 • Platnosť vyhlásenia – ak sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, ak vo vyhlásení zamestnanec neuvedie inak. Pri skončení pracovnoprávneho vzťahu teda končí automaticky platnosť vyhlásenia, ak nebola ukončená skôr.

 • Zmeny v RZD – o ročné zúčtovanie dane môže daňovník požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého si v zdaňovacom období uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (nie len posledného).

 • Daňový bonus na dieťa – od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 budeme rozlišovať dve sumy daňového bonusu. Deti od 6 do 25 rokov veku budú mať nárok na základnú sumu daňového bonusu (23,22 €) a deti do 6 rokov veku budú mať nárok na dvojnásobný daňovýbonus (46,44 €). Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť dvojnásobný daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku. Od 1. 7. 2021 do 30. 12. 2021 budeme rozlišovať tri sumy daňového bonusu. Deti od 15 do 25 rokov veku budú mať nárok na základnú sumu daňového bonusu (23,22 €), deti od 6 do 15 rokov budú mať nárok na daňový bonus vo výške 1,7-násobku základného daňového bonusu, t. j. 39,47 € (od 1. 1. 2022 vo výške 1,8-násobku základného daňového bonusu).Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť daňový bonus vo výške 1,7-násobku (od 1.1.2022 vo výške 1,8-násobku) základného daňového bonusu za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov.

 • Letná a vianočná odmena – 13. a 14. plat – zrušenie oslobodenia - odmena pri príležitosti letných dovoleniek a odmena pri príležitosti vianočných sviatkov nie sú od 1. 1. 2021 oslobodené od dane, sú zdaniteľným príjmomzo závislej činnosti a vstupujú do vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľa na zdravotné poistenie a po novele zákona o SP vstupujú aj do VZ zamestnanca a zamestnávateľa na sociálne poistenie.