Změny podmínek časového omezení při rozdělování zisku s. r. o.

Aby zisk mohl být rozdělen mezi společníky spol. s r. o. je nutné dodržet zákonné podmínky, které rozdělení upravují v zákonu o obchodních korporací (§ 34, 40, 161).


Je povinnost

  • Schválit účetní závěrku,

která musí být ve formě řádné účetní závěrku k poslednímu dni účetního období nebo ve formě mimořádné účetní závěrky. Sestavení mezitímní účetní závěrky není postačující.

Dále daná účetní závěrka musí být schválena nejvyšším orgánem obchodní korporace, v s. r. o. se jedná o valnou hromadu.

  • Provést test insolvence,

který určuje, že společnost si nemůže vyplatit zisk, pokud by si přivodila úpadek.

Úpadek je ve smyslu platební neschopnosti a předlužení. V případě platební neschopnosti společnost má závazky přes 30 dnů po splatnosti a není schopná je plnit, u předlužení je souhrn závazků vyšší než hodnota majetku.

  • Omezení částky pro rozdělení společníkům,

kdy hodnota nesmí převýšit VH z posledního účetního období zvýšený o nerozdělený zisk a snížený o neuhrazené ztráty.Na základně usnesení Nejvyššího soudu ČR z 27. března 2019 řádná účetní závěrka je použitelná pro rozhodování valné hromady pro rozdělení zisku do konce následujícího účetního období.

Do nynějška však platila úplně jiná praxe. Na základě dřívějších rozsudků (29 Cdo 4284/2007, 29 Cdo 2363/2011) Nejvyššího soudu bylo možné uplatnit řádnou účetní závěrku pouze do 6 měsíců od posledního dne účetního období, která dále nebyla považována za reálný obraz účetnictví.


Nové rozhodnutí soud odůvodnil tím, že zákon o obchodních korporací je specifičtější a obsahuje tzv. insolvenční test (§ 40 odst. 1 ZOK), který je dostačující pro zjištění reálného obrazu účetnictví. Usnesení je platné pro ZOK s účinností zpětně od 1. 1. 2014.