Změny ve mzdách a daních pro rok 2021

Aktualizace: led 25

 • Dochází k nárůstu minimální mzdy na částku 15 200 Kč/měsíc a 90,50 Kč/ hodina. Rovněž dochází ke změně minimálních sazeb pro zaručenou mzdu. Ve vazbě na zvýšení minimální mzdy se zvyšuje příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně na 9,05 Kč/hod.

 • Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je 15 200 Kč/měsíc a minimální výše pojistného 2 052 .

 • Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění se zvyšuje na 35 441 Kč. V návaznosti na to dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na sociální zabezpečení a to na 1 701 168Kč.

 • Od roku 2021 dochází ke zrušení superhrubé mzdy. Podle nové právníúpravy se daň ve výši 15% stanovuje již z hrubé mzdy (sazba 15% aplikována na příjmy do hranice 141 764 Kč).

 • Solidární daň je nahrazena formou druhé sazby daně ve výši 23%. Tato sazba je počítána z příjmů zahrnovaných do základu daně přesahujících 141 764 Kč.

 • Od roku 2021 se zvyšuje základní sleva na poplatníka z aktuálních 24 840 Kč za rok na 27 840 Kč, tedy z 2 070 Kč měsíčně na 2 320 Kč měsíčně. Od roku 2022 je plánováno další zvýšení této slevy z 27 840 Kč za rok (2 320 Kč měsíčně) na 30 840 Kč (2 570 Kč měsíčně).

 • Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2021 se zvyšuje z původních 3 000 Kč na 3 500 Kč měsíčně. Mění se tedy rovněž hranice příjmu rozhodná pro odvod srážkové daně při nepodepsaném prohlášení poplatníka (tj. z příjmu do 3 500 Kč se při nepodepsaném prohlášení poplatníka daně odvádí srážková daň 15%).

 • Od roku 2021 dochází k zásadním změnám v poskytování dovolené a k jejímu výpočtu – vykazování dovolené v hodinách, ruší se dovolená za odpracované dny, dovolená se bude členit již jen na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část, novou podmínkou pro vznik nároku na dovolenou je odpracování 4 násobku týdenní pracovní doby, v případě změny pracovního úvazku v průběhu roku se počet hodin dovolené přepočte za jednotlivá období při různé délce pracovního úvazku, ruší se krácení dovolené za zameškané směny, dovolená se může krátit pouze o neomluveně zameškanou směnu.

 • Daňové zvýhodnění na děti zůstává ve stejné výši jako v předchozích letech. Ruší se horní hranice ve výši 60 300 Kč pro uplatnění daňového bonusu.

 • V souladu se zvýšením minimální mzdy v roce 2021 se zvyšuje sleva za umístění dítěte na částku 15 200 Kč za každé vyživované dítě.

 • Zaměstnavatelé mohou od 2021 poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na stravování v peněžité formě – tzv. stravovací paušál.

 • Zvyšují se redukční hranice pro výpočet dávek nemocenské pojištění pro rok 2021.

 • Od 1.1.2021 nabývá účinnosti nová vyhláška o změně tuzemského stravného a o změně základní sazby zahraničního stravného v cizí měně a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 • Nově se zvyšuje sazba základní náhrady za 1 km jízdy za používání silničních motorových vozidel podle § 157 odst.4 zákoníku práce u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč a u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,40 Kč.

 • Zvyšují se minimální zálohy u osob samostatně výdělečně činných – minimální záloha na zdravotní pojištění bude od roku 2021 činit 2 393 Kč a na důchodové pojištění pro hlavní činnost bude od roku 2021 činit 2 588 Kč.

 • Dále od roku 2021 dochází u osob samostatně výdělečně činných k zavedení tzv. paušální daně. Po splnění určitých podmínek (např. OSVČ jako hlavní činnost, příjmy do 1 000 000 Kč, neplátce DPH, není dlužníkem) a po oznámení o vstupu do paušálního režimu správci daně, hradí OSVČ tzv. paušální daň, která zahrnuje 100 Kč daň + minimální zdravotní + minimální sociální zvýšené o 15 % (pro rok 2021 tato částka činí 5 469 Kč).

 • V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí dochází od roku 2021 ke snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečního úvěru na zajištění bytové potřeby z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. Pro uplatnění odpočtu úroků již v nižší výši je zcela zásadní posouzení otázky, kdy k obstarání bytové potřeby financované z konkrétního úvěru dochází. Pokud k obstarání bytové potřeby financované z úvěru dojde před 1. 1. 2021, bude nadále aplikována původní úprava a odečíst od základu daně tak bude možné ročně v rámci jedné společně hospodařící domácnosti zaplacené úroky v úhrnné výši 300 000 Kč. Pokud k okamžiku obstarání bytové potřeby financované z úvěru dojde v době od 1. 1. 2021, pak bude možné odečítat ve zdaňovacím období úroky pouze do výše 150 000 Kč.