top of page

Změny ve mzdách a daních pro rok 2024

Aktualizováno: 17. 1.

Minimální mzda v roce 2024

Dochází k nárůstu minimální mzdy na částku 18 900 Kč/měsíc a 112,50 Kč/hodina. Pro rok 2024 nedochází ke zvýšení všech minimálních sazeb pro zaručenou mzdu. Ke zvýšení dochází u 1., 2., 3. a 8. skupiny prací. Ve vazbě na zvýšení minimální mzdy se zvyšuje příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně na 11,25 Kč/hodina.

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2023

v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2024

v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2023

v Kč za měsíc

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2024

v Kč za měsíc

1.

103,80 Kč

112,50 Kč

17 300 Kč

18 900 Kč

2.

106,50 Kč

116,10 Kč

17 900 Kč

19 500 Kč

3.

117,50 Kč

126,80 Kč

19 700 Kč

21 300 Kč

4.

129,80 Kč

129,80 Kč

21 800 Kč

21 800 Kč

5.

143,30 Kč

143,30 Kč

24 100 Kč

24 100 Kč

6.

158,20 Kč

158,20 Kč

26 600 Kč

26 600 Kč

7.

174,70 Kč

174,70 Kč

29 400 Kč

29 400 Kč

8.

207,60 Kč

225,00 Kč

34 600 Kč

37 800 Kč

Na základě §112 odst. 3 písm. a) Zákoníku práce, pokud nedosáhne mzda bez všech příplatků nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek mzdy ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a nejnižší úrovni zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou nejnižší sazbou úrovně zaručené mzdy. Pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy. Toto bychom doporučovali definovat ve vnitřní směrnici.


Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je 18 900 Kč/měsíc a minimální výše pojistného 2 552 Kč.


Maximálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na sociální zabezpečení

Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění se zvyšuje na 43 967 Kč. V návaznosti na to dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na sociální zabezpečení a to na 2 110 416 Kč.


Zdanění příjmů sazbou 23%

Nově bude pásmo příjmů, v rámci kterého se platí 23% sazba daně, namísto 4násobku průměrné mzdy začínat na 3násobku průměrné mzdy. Pro rok 2024 se sazba daně 23% uplatní již od částky1 582 812 Kč ročně (131 901 Kč měsíčně).


Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku

Od 1.1.2024 se snižuje výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024 ze 4,60 Kč na 4,50 Kč za každou započatou hodinu.


Slevy na dani a odčitatelné položky

Základní sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč měsíčně/30 840 Kč ročně a daňové zvýhodnění na děti (1. dítě 1267 Kč měsíčně/15 204 Kč ročně, 2. dítě 1860 Kč měsíčně/22 320 Kč ročně, 3. a každé další dítě 2 320 Kč měsíčně/27 840 Kč ročně) se v roce 2024 nemění. 


V případě nároku na měsíční daňový bonus musí měsíční příjem činit alespoň 9 450 Kč a v případě nároku na roční daňový bonus musí roční příjem činit alespoň 113 400 Kč.


V souladu s konsolidačním balíčkem se ruší sleva na studenta a sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné).


U slevy na manžela/ku dochází ke zpřísnění podmínek. Slevu bude možno uplatnit nově pouze tehdy, pokud poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem/kou a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let.


Ruší se také odčitatelná položka na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a odpočet příspěvku zaplaceného odborové organizaci.


Účast na nemocenském pojištění

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2024 zůstává na částce 4 000 Kč měsíčně. Tato částka představuje také hranice příjmu rozhodnou pro odvod srážkové daně při nepodepsaném prohlášení poplatníka (tj. z příjmu do 4 000 Kč se při nepodepsaném prohlášení poplatníka daně odvádí srážková daň 15 %). U dohod o provedení práce zůstává do 30.6.2024 hranice pro odvod srážkové daně 10 000 Kč.


Zvyšují se redukční hranice pro výpočet dávek nemocenské pojištění pro rok 2024.


Novela znovu zavádí nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6% z vyměřovacího základu. Od 1.1.2024 se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýší na 7,1% (místo 6,5 %).  


Dohody konané mimo pracovní poměr

S účinností od 1.1.2024 budou mít také zaměstnanci pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nárok na dovolenou.


Dále s účinností od 1. července 2024 budou stanoveny dva nové limity pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce a limit pro účast na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. V případě dohod u jednoho zaměstnavatele bude stanoven limit ve výši 25% průměrné mzdy (10 500 Kč v roce 2024). Při souběhu více dohod u několika zaměstnavatelů je limit pro účast na důchodovém pojištění 40% průměrné mzdy (17 500 Kč v roce 2024). Ruší se tedy částka 10 000 Kč, která je nahrazena výše uvedenými limity.


Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech dohod o provedení práce a příjmů z těchto dohod.


Nepeněžní benefity

Dále dochází v souladu s konsolidačním balíčkem také ke změně v oblasti nepeněžních benefitů poskytovaných zaměstnavatelem svým zaměstnancům. Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, budou nově u zaměstnance osvobozená v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období. Pro rok 2024 činí souhrnný limit pro příjmy osvobozené dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů („ZDP“) 21 983 Kč.


Stravné a stanovení ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Od 1.1.2024 nabývá účinnosti nová vyhláška o změně tuzemského stravného, o změně základní sazby zahraničního stravného v cizí měně a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.


Nově se zvyšuje sazba základní náhrady za 1 km jízdy za používání silničních motorových vozidel podle § 157 odst. 4 zákoníku práce u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,50 Kč a u osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,60 Kč.

 

 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,

d) 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.


Příspěvek na stravování

Zaměstnavatelé mohou taktéž i v roce 2024 poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na stravování v peněžité formě – tzv. stravovací paušál. Maximální částka příspěvku se od 1.1.2024 zvyšuje a bude činit 70 % horní hranice pro tuzemské stravné v rozmezí 5-12 hodin, tedy 116,20 Kč. Dále dochází k úpravě stravovacího paušálu tak, aby ho mohli adekvátně čerpat i zaměstnanci na delších pracovních směnách


Limit pro osvobození tzv. stravovacího paušálu se uplatní nově i na stravování poskytované nepeněžní formou. Nově se tedy i u nepeněžní formy stravování (stravenky, stravenková karta, stravování ve vlastním stravovacím zařízení) uplatní hranice pro osvobození ve výši 70% z hodnoty stravného na tuzemských pracovních cestách trvající 5 – 12 hodin stanoveného vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, pro rok 2024 se jedná o částku 116,20 Kč.


Pokud je za stravenky zaměstnanci část hodnoty srážena ze mzdy, poníží se celková hodnota stravenky o tuto hodnotu a porovná se hranice pro osvobození. Pokud je hodnota vyšší než tato hranice, rozdíl se dodaní ve mzdě a podléhá odvodům na zákonná pojistné.


Využívání bezemisních vozidel pro služební i soukromé účely

V souvislosti se schválením konsolidačního balíčku se při používání bezemisních vozidel pro soukromé i služební účely započítává do mzdy jako nepeněžní příjem částka ve výši 0,25 % z pořizovací ceny včetně DPH.


Osoby samostatně výdělečně činné

Zvyšují se minimální zálohy u osob samostatně výdělečně činných – minimální záloha na zdravotní pojištění bude v roce 2024 činit 2 949 Kč a na důchodové pojištění pro hlavní činnost bude od roku 2024 činit 3 852 Kč.


Taktéž i v roce 2024 je u osob samostatně výdělečně činných možnost přechodu na režim tzv. paušální daně. V rámci zákona o daních z příjmů jsou pro zájemce o paušální daň zavedena 3 pásma podle charakteru a výše příjmu daňového poplatníka. Po splnění určitých podmínek (např. OSVČ jako hlavní činnost, příjmy do určité výše, neplátce DPH, není dlužníkem, bez příjmu ze závislé činnosti – může být příjem daněný srážkovou daní) a po oznámení o vstupu do paušálního režimu správci daně v termínu do 10.1.2024, hradí OSVČ tzv. paušální daň. Pro rok 2024 činí měsíční platba paušální daně v 1. pásmu částku 7 498 Kč, ve 2 pásmu 16 745 Kč a ve 3. pásmu 27 139 Kč.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Nový zákon o účetnictví

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh nového zákona o účetnictví, který nahradí stávající z roku 1991 a má přinést soulad s mezinárodními standardy. Návrh počítá s účinností od 1. ledna 2025 a prošel

Zvýšení spotřební daně z tabáku

Rok 2024 přinesl další zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, součást dlouhodobého trendu vycházejícího z ochrany veřejného zdraví a boje se závislostmi. Od 1. dubna 2024 platí nové sazby i pro

Daně z nemovitých věcí pro rok 2024

Od 1.1.2024 přišla v účinnost novela zákona o dani z nemovitých věcí, jejíž novinky a změny ovlivňují povinnost podat daňové přiznání na rok 2024. Povinnost, ze kterých plyne povinnost podat daňové př

Comments


bottom of page